بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی

مطالب دیگر:
🔍مطالب و نکات کنکوری ادبیات2 گزینه دو🔍کسب درامد در ایران🔍 کار تحقیقی ورشکستگی🔍حل مشکل ریپورت تلگرام🔍تحقیق در مورد بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن ( رشته کامپیوتر )🔍مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات 🔍مدیریت تولید -مجموعه دوم مقالات 🔍مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات🔍 مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات🔍 مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات🔍 مدیریت انرژی-مجموعه سوم مقالات🔍 مدیریت انرژی-مجموعه چهارم مقالات🔍پروژه موزه مردم شناسی🔍مدیریت انرژی-مجموعه پنجم مقالات🔍آموزش کامل تله کینزی(حرکت دادن اجسام با نیروی چشم)+آموزش کامل هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم🔍40 طرح جامع تولیدی و سرمایه گذاری 🔍ترجمه ی 10 صفحه تبدیل گر رزنانسی به همراه فایل word و فایل pdf اصلی🔍داستان علمی تخیلی درباره ی بیولوژی و مکانیک کوانتومی به صورت فایل word🔍 نرم افزار برنامه ساز همراه(اسانترین راه برنامه نویسی در گوشی موبایل اندرویدی)🔍برنامه اموزش شعبده بازی
بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی|32011537|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 137صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت اقتصاد و امور دارایی (مطالعه موردی: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) انجام شده است. مولفه های مورد مطالعه برای بررسی عملکرد از مدل ACHIEVE هرسی و گلداسمیت اخذ شده است
جامعه آماری تحقیق شامل تعداد 512 نفر از کارکنان شاغل حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت دارایی می باشد تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 220 نفر محاسبه شد . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSصورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که: تمامی عوامل هفتگانه موجود در مدل ACHIEVE بر عملکرد تاثیر دارند.

مقدمه

امروزه عناويني چون سازمان موفق، ماندگار، آرماني، رهسپار تعالي، سرآمد، متعالي و... از عبارتهاي رايج حوزه مطالعاتي سازمان و مديريت اند و گروههاي مختلفي از افراد به دنبال شناسايي و معرفي ويژگی هاي اين قبیل سازمانها هستند. سازمان با عملکرد برتر، سازماني است كه در يک دوره زماني بلند مدت از راه توانايي انطباق مناسب با تغیيرات و واکنش سريع به اين تغیيرات، ايجاد ساختار مديريت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیتهای کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلي ترين دارايي، به نتايجي بهتراز سازمانهاي همتراز دست مييابد. مسلماً سازمانها براي
متعالي شدن و رسیدن به سازماني با عملکرد بالا، نیازمند طرحريزي و عملیاتی کردن برنامه هاي ساختاريافته هستند (عقیلی و همکاران،1389)
در فصل حاضر محقق پس از بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق به معرفی اهداف تحقیق، مدل مفهومی، فرضیات پژوهش و سپس روش تحقیق می پردازد و جامعه اماری مورد مطالعه را تشریح می نماید. در پایان به صورت خلاصه واژگان کلیدی تحقیق تشریح می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1) بیان مساله تحقیق 2
1-2) اهداف تحقیق 4
1-3) اهمیت تحقیق 4
1-4) فرضیات تحقیق 6
1-5) مدل تحقیق 6
1-6) تعاریف واژگان کلیدی 7
1-7) روش تحقیق 13
1-8) قلمرو تحقیق 14
1-8-1) قلمرو موضوعی تحقیق 14
1-8-2) قلمرو مکانی تحقیق 14
1-8-3) قلمرو زمانی تحقیق 14
1-9)جامعه و حجم نمونه 14
1-9-1) جامعه اماری 14
1-9-2) حجم نمونه 14
1-10)خلاصه فصل 15

فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 16
2-1) عملکرد سازمانی 17
2-1-1)تعریف عملکرد سازمانی 17
2-2)سنجش عملکرد 19
2-2-1)سنجش/ ارزیابی عملکرد 19
2-2-2) ارزیابی عملکرد 20
2-2-3) رویکردهای سنجش عملکرد 20
2-2-4)مقیاس های سنجش عملکرد 21
2-2-5) انواع مدلهای ارزیابی 21
2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 24
2-4)مدیریت عملکرد 28
2-4-1)تعریف مدیریت عملکرد 30
2-4-2)مزایای مدیریت عملکرد 31
2-4-3)معایب مدیریت عملکرد 33
2-4-4)فرایند مدیریت عملکرد 35
2-5) پیشینه پژوهش 36
2-5-1) پیشینه پژوهش در ایران 36
2-5-2)پیشینه پژوهش در جهان 39
2-6) چارچوب نظری 42
2-7) معرفی سازمان مورد مطالعه 45
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 48
3-1) روش تحقیق 49
3-2) جامعه اماری تحقیق 49
3-3) حجم نمونه 50
3-4) روش نمونه گیری 51
3-5) روش جمع اوری داده ها 51
3-6) ابزار سنجش 51
3-7) روایی و پایایی پرسشنامه 53
3-7-1) روایی پرسشنامه 53
3-7-2) پایایی پرسشنامه 53
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
3-8-1)آمار توصیفی 55
3-8-2)آمار استنباطی 55
3-9) خلاصه فصل 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 57
4-2) آمار توصیفی 58
4-3)آمار استنباطی 111
4-3-1) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف 111
4-3-2) آزمون فرضیه های پژوهش 112
4-5) خلاصه فصل 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 118
5-2) نتیجه گیری 119
5-2-1) نتایج حاصل از آمار توصیفی 119
5-2-1-1)یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی 119
5-2-1-2) نتایج حاصل از توصیف متغیرهای پژوهش 120
5-2-2)نتایج حاصل از آمار استنباطی 121
5-2-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول 121
5-2-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم 122