بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا|32011532|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 122صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پژوهش حاضر با هدف (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس) انجام شده و سوال اصلی آن این است که چه عواملی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر دارد؟ روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماري شامل كليه کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس (304 N=) می باشد كه 170 نفر از کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. همچنین قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس می باشد و قلمرو زمانی در سال 1393 پیش بینی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا و پرسشنامه استاندارد سنگه مبتنی بر طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است که روایی و پایایی آن تایید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از بین عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس رهبری مناسب بیشترین تاثیر و مدیریت زمان کمترین تاثیر را داشته است.

مقدمه

ارزنده ترين دارايي هر سازمان، نيروي انساني آن است. محيط متغير امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهاي ناشي از مهارتها، توانایي ها و تكنولوژي هاي رقیب، به صورت سنتي اداره شوند. به واقع در جهان رقابتي امروز، سازماني شانس بقا دارد كه بتواند خود را پيوسته با تغييرات محيط پيرامون وفق دهد. تغييرات محيطي سازمانها را وادار ساخته تا پيوسته به منظور سازگاري با محيط به دنبال بهترين راهكارها و رويه‌ها باشند و بدين ترتيب به مزيت رقابتي دست خواهند یافت. يكي از راه هاي كسب مزيت رقابتي پايدار، تأكيد بر يادگيري مستمر كاركنان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداكثر اثربخشي است (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن‌چنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیریتی در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان‌هائی موفق هستند که همه کارکنان آن‌ها برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان‌افزائی است. اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی کارکنان نیروی انتظامی و موارد دیگری شود. با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس انجام شده است و در اين فصل به تشریح موضوع تحقيق، بيان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام آن، اهداف و فرضيه هاي تحقيق و ... پرداخته می شود.

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- طرح مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف اصلی 8
1-4-2- اهداف فرعی 8
1-5-سوال های تحقیق 9
1-5-1- سوال اصلی تحقیق 9
1-5-2- سوال های فرعی تحقیق 9
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-6-1- قلمرو موضوعی 10
1-6-2- قلمرو مکانی 10
1-6-3- قلمرو زمانی 10
1-7- متغیرهای تحقیق 10
1-7-1- تعاریف نظری 10
1-7-2- تعاریف عملیاتی 11
1-8) خلاصه فصل اول 12
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
مقدمه 14
2-1- یادگیری 14
2-2- نظریات یادگیری 16
2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری 16
2-2-2- نظریات شناختی یادگیری 17
2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت 17
2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی 18
2-3- انواع یادگیری 18
2-3-1- يادگيري براي بقاء 18
2-3-2- يادگيري انطباقي 19
2-3-3- يادگيري تعميمي (مولد) 19
2-4- سطوح یادگیری 20
2-4-1- یادگیری فردی 20
2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی 21
2-4-3- یادگیری سازمانی 21
2-5- یادگیری سازمانی 21
2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی 23
2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26
2-8- تاريخچه مفهوم پردازي سازمان يادگيرنده 29
2-9- سازمان یادگیرنده 31
2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36
2-10-1- پیتر سنگه 36
2-10-2- گاروین 39
2-10-3- ماركوارت 39
2-10-4- جفارت و مارسیک 40
2-10- 5- واتكينز و مارسيك 41
2-10-6- آرجريس و شون 43
2-10-7- مامفورد 44
2-10-8- هريسون 46
2-10-9- کاپلان و نورتون 47
2-10-10- گاهه 48
2-11- انواع سازمان هاي يادگيرنده 51
2-11-1- سازمانهاي فهميده 51
2-11-2- سازمانهاي ادراك كننده و متفكر 51
2-11-3- سازمان های يادگيرنده 51
2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53
2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56
2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی 57
2-15- ايجاد سازمان ياد گيرنده 60
2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 65
2-16-1- پیشینه داخلی 65
2-16-2- پیشینه خارجی 68
2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 71
2-18- الگوی مفهومی تحقیق 72
2-19) الگوی تحلیلی تحقیق 74
2-20) خلاصه فصل دوم 78
فصل سوم: روش تحقیق 79
3-1- مقدمه 80
3-2)نوع و روش پژوهش 80
3-3) جامعه آماری 81
3-4) نمونه و روش نمونه گیری 81
3-5) روش های گردآوری اطلاعات 82
3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات 82
3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه 83
3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه 83
3-7) روش تجزيه و تحليل داده ها 84
3-8) خلاصه فصل سوم 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85
4-1) مقدمه 86
4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86
4-2-1) متغیر جنسیت 86
4-2-2) متغیر تحصیلات 87
4-2-3) متغیر سابقه خدمت 88
4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89
4-3-1) سوال اصلی پژوهش 89