بررسي عوامل ارتقاي شايستگي مديران پليس آگاهي

بررسي عوامل ارتقاي شايستگي مديران پليس آگاهي|32011531|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسي عوامل ارتقاي شايستگي مديران پليس آگاهي آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان ب از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در114صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین نوع و میزان رابطه عناصر سازمانی با شایستگی مدیران و اولویت بندی عوامل پیش بینی کننده ی ارتقا شایستگی مدیران پلیس آگاهی با استفاده از مدل سه شاخگی در سال 1393 اجرا شد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش را همه ی مدیران پلیس آگاهی استان کرمانشاه و استان های همجوار آن (کردستان، لرستان، ایلام و همدان) تشکیل دادند. نمونه پژوهش به صورت تمام شمار از جامعه ی آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین عوامل محتوایی و زمینه ای با شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه ی معنادار وجود دارد. اما بین عوامل ساختاری و شایستگی مدیران پلیس آگاهی رابطه ی معنادار وجود ندارد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که عوامل محتوایی و زمینه ای به طور معنادار می توانند پیش بینی کننده ی شایستگی مدیران پلیس آگاهی باشند. در این رابطه عوامل محتوایی نقش بیشتری دارند. نتایج به دست آمده در پرتو ادبیات موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی: مدل سه شاخگی، شایستگی مدیران، پلیس آگاهی،عوامل محتوایی ،عوامل زمینه ای ، عوامل ساختاری
مقدمه
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) سازمانی است که بعد از تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی (27/4/1369) در تاریخ (12/1/1370) مصادف با روز جمهوری اسلامی از ادغام اولیه سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی سابق تشکیل شد. این سازمان عهده دار انجام وظایف سه سازمان قبلی و مسئول برقراری نظم و امنیت داخلی کشور است (سوری، 1388). در تمام سازمان ها از جمله نیروی انتظامی، مهم ترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمانی تأثیرگذار می باشد مدیریت است (اکرامی و رجب زاده، 1390). مهم ترین اقدامات هر سازمان از جمله تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و رهبری بر عهده مدیر است (نیرومند، صوفی بامداد، اعرابی و امیری، 1391). مدیران مهم ترین عامل تعیین کننده موفقیت و شکست سازمان ها و نهادهای اجتماعی هستند که با تکیه بر شایستگی های خود، اهداف سازمان را محقق می سازند و استفاده از دیگر عوامل را در سازمان تعیین و بهترین شیوه ادغام و هماهنگی آن عوامل را انتخاب می کنند (کرمی، صالحی عمران و خشنودی فر، 1391).
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1 1 مقدمه 2
1 2 بيان مسئله 3
1 3 اهميت و ضرورت تحقيق 6
1 4 اهداف تحقيق 8
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2 1 مقدمه 10
2 2 پيشينه تحقيق 11
2 2 1 تحقيقات داخلي 11
2 2 2 تحقيقات خارجي 13
2 3 سازمان 14
2 4 1 تاريخچه پليس آگاهي 15
2 4 2 ماموريت و وظايف پليس آگاهي 17
2 5 مديريت 18
2 5 1 وظايف مديران 18
2 5 2 مهارت مديران 20
2 5 3سطوح مديريت 20
2 5 4 مديران موفق و اثر بخش 21
2 6 مفهوم شناسي شايستگي 23
2 6 1 تعريف شايستگي و ارزيابي آن 25
2 6 2 تعريف شايستگي هاي مديريت 25
2 6 3 جنبه هاي شايستگي 25
2 6 4 مفاهيم و تعاريف مرتبط با شايستگي 26 2 6 5 مزاياي شايستگي 27
2 6 6 رويكرد شايستگي 27
2 6 7 چرخه حيات شايستگي 29
2 7 چارچوب نظري تحقيق 30
2 7 1 الگوي مفهومي تحقيق 32
2 7 1 عوامل محتوايي 32
2 7 1 1 انگيزش 33
2 7 2 2 سطح دانش 35
2 7 2 3 آمادگي يادگيري 37
2 7 2 عوامل ساختاري 38
2 7 2 1 نحوه ارزيابي عملكرد 38
2 7 2 2 توسعه فناوري اطلاعات 39
2 7 2 3 سطح پاداش دهي 41
2 7 3 عوامل زمينه اي 43
2 7 3 1 فرهنگ 44
2 7 3 2 رضايت شهروندان 48
2 8 فرضيه ها 50
2 9 خلاصه فصل 51

فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3– 1 مقدمه 55
3 2 تعاريف و اصطلاحات و واژه ها 56
3 2 1 تعاريف نظري 56
3 2 2 تعاريف عملياتي 58
3 3 روش تحقيق 58
3 4 محدوده زماني و مكاني تحقيق 59
3 5 جامعه آماري 59
3 5 1 نمونه 59
3 5 2 روش نمونه گيري 61