بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي|32011529|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در101صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چكيده:
مديران اثربخش و موفق به قابليت هاي عاطفي افراد توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي شود تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيرنده در سازمان هايي گردد كه به عنوان مزيت رقابتي در دنياي رقابتي امروز مطرح مي باشد.
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير هوش عاطفي مديران بر فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي است. چهار چوب نظري مورد استناد در تحقيق حاضر تركيبي از نظريه آكادمي هوش عاطفي و نظريه ميخائيل ماركوارت مي باشد كه در آن براي بررسي هوش عاطفي از چار مولفه، خودآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت روابط استفاده شده است.
براي دست يابي به اين هدف يك فرضيه اصلي و چها فرضيه فرعي تنظيم و براي آزمون اين فرضيه ها، پرسشنامه اي شامل 54سوال طراحي گرديد. پس از سنجش روايي و پايايي، پرسشنامه در اختيار نمونه آماري كه تعداد آن 125نفر بود قرار گرفت. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخيص و طبقه بندي شد و سپس براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد . نتايج حاصل ا ز تحقيق نشان مي دهد كه از بين مولفه هاي چهار گانه هوش عاطفي فقط مولفه خود مديريتي با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذر بايجانشرقي رابطه ندارد.
كلمات كليدي: هوش، هوش عاطفي، فرهنگ سازماني، فرهنگ سازماني يادگيرنده.
مقدمه
مدتهاست مردم درباره هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند. ما بيشترين قسمت از انرژي خود برا ي خود – بهبودي 1 را به كسب معلومات تجربه، هوش شناختي2 و تحصيلات اختصاصي مي دهيم. اين كار زماني عالي مي شود كه بتوانيم هيجان هاي خود، هيجان هاي ديگران و تاثير عميقي را كه بر زندگي روزمره ما دارند به طور كامل درك كنيم. فكر مي كنيم كه فاصله زياد بين محبوبيت هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم و كاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:
علت اصلي اين است كه مردم آن را متوجه نمي شوند و نمي فهمند. آنها هوش هيجاني را اغلب با كاريزما و اجتماعي بودن اشتباه مي گيرند. علت دوم اين است كه آنها فكر مي كنند انسان ها هوش هيجاني را يا به طور كامل دارند يا اصلا ندارند(برادبري ، 1384).
با توجه به موارد مذكور و اهميت هوش عاطفي به عنوان يكي از فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران جهاني، در اين تحقيق سعي شده است تا ميزان اين رابطه در مديران ايراني ( اداره كل پست استان آذر بايجانشرقي) سنجيده شود تا آن را در جهت رسيدن به اهداف سازمان به كار برد.
در اين فصل ما به بيان مساله، سوال آغازين، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، چارچوب نظري، مدل تحليلي تحقيق، مدل عملياتي تحقيق فرضيه هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، قلمرو تحقيق، محدوديت هاي تحقيق، تعريف مفهومي متغيرها و تعريف عملياتي متغيرها اشاره مي كنيم.
فهرست مطالب
چكيده . 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه . 2
1-2- بيان مساله . 3
1-3- سوال اصلي 4
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق . 4
1-5- اهداف تحقيق 5
1-5-1- اهداف كلي 5
1-5-2- اهداف فرعي 5
1-6- چارچوب نظري 5
1-6-1- نظريه آكادمي هوش عاطفي دانيل گولمن 5
1-6-2- نظريه ميخائيل ماركوارت 6
1-7- فرضيه هاي تحقيق 6
1-7-1- فرضيه اصلي . 6
1-7-2- فرضيه هاي فرعي . 6
1-8- متغيرهاي تحقيق 7
1-8-1 متغير مستقل 7
1-8-2- متغير وابسته . 7
1-9- قلمروتحقيق 7
1-10- تعريف مفهومي متغيرها . 7
1-11- تعريف عملياتي متغيرها . 8

صفحه
1-12- مدل مفهومي تحقيق . 9
1-13- مدل عملياتي تحقيق 9
فصل دوم :ادبيات تحقيق
بخش اول: هوش عاطفي
2-1- مقدمه . 10
2-2- عاطفه 11
2-3- هوش . 12
2-3-2- نظريه سه وجهي استرنبرگ 12
2-3-3-نظريه هوش چندگانه 13
2-4- انواع هوش . 14
2-4-1- هوش مصنوعي 14
2-4-2- هوش طبيعي . 15
2-4-3- هوش اجتماعي . 16
2-5- هوش عاطفي و بهره هوشي 16
2-5-1- مقايسه هوش عاطفي و عقلي . 17
2-5-2- رابطه هوش عاطفي و اثربخشي مديران 18
2-5-3- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازديدگاه ماير و سالووي 18
2-5-4- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازنظر بار – آن 20
2-6- هوش فرهنگي 24
2-6-1- تعريف هوش فرهنگي 24
2-6-2- ابعاد هوش فرهنگي . 25

2-6-3- اجزاي هوش فرهنگي 25
2-7- هوش عاطفي . 26
2-7-1- تعريف هيجان 29
2-7-2- تعريف هوش هيجاني دانيل گولمن . 29
2-7-3- ابعاد هوش هيجاني 29
2-7-4- رابطه هوش عاطفي و شخصيت 30