بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات|32011527|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 106صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی می پردازد. فروشندگان به منظور فروش بیمه ها، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثر بخش هستند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تبلیغات، آموزش، فروش حضوری و کیفیت خدمات بیمه ای و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در بر گیرنده کارکنان و نمایندگان فروش شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بوده که طبق فرمول کوکران تعداد 144 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. بر اساس نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده، همچنین طبق آزمون T تک نمونه ای تمام فرضیه های تحقیق تایید شده اند.لذا متغیرها ارتباط معنی داری با فروش دارند. تحلیل واریانس و آزمون دانکن تعقیبی نیز نشان داده که از میان چهار عامل موثر مذکور کیفیت خدمات بیمه ای در افزایش فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بیشترین تاثیر و تبلیغات، آموزش و فروش حضوری در اولویت های بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش کیفیت خدمات بیمه ای و استفاده از تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده باعث افزایش فروش بیمه های زندگانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی در استان اردبیل خواهد شد.

مقدمه

بیمه های اشخاص و از جمله مهم ترین آنها بیمه های عمر و پس انداز و بیمه های جامع زندگی است که رشد آن در هر کشوری نشانگر رشد و پیشرفت آن کشور می باشد و یکی از شاخص های متعارف در سنجش و رفاه مردمکشورهاست.
زندگی مدرن امروزه همراه با چالش ها و تهدیدات متعددی از جمله تهدیدات شیمیایی، آلودگی هوا،آتش سوزی، سانحه، بلایای طبیعی و ..می باشد و همه اینها مواردی هستند که بطور ناگهانی رخ می دهد و در صورت نداشتن توان مالی مناسب خانوار، کل اعضای خانواده و به تبع آن با افزایش تعداد وقایع کل اجتماع را با چالش مواجه می سازد.
یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا، سهم فعالیتهای بیمه های عمر از بازار بیمه است. سهم بیمه عمر از بازار بیمه ایران، به دلیل سطح بالای تورم،پایین بودن سرانه و فعالیت کم موسسات(بیمه)، در سال های گذشته هیچ گاه 10% نبوده است.حرکت صنعت بیمه بر اساس این روند، سهمی حدود 10% از کل حق بیمه های بازار را تا پایان سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال1404 به حدود 15% افزایش خواهد یافت (باصری و همکاران، 1390).
به سبب توان بالقوه ای که صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه گذاری های کلان دارد و اجرای طرح های عظیم را در بخش های مختلف اقتصادی تسهیل می کند، به اعتبار چنین نقش سازنده، توسعه و تعمیم این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است،بنابراین بنظر محقق نیاز به یک پژوهش کامل در جهت فروش انواع بیمه نامه ها بخصوص بیمه های عمر و بیمه های زندگی و تعیین استراتژی مناسب بازاریابی می باشد.
در پژهش حاضر، نقش عوامل موثر بر فروش بیمه های عمر تحلیل می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 2
1-3 اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4 مبانی نظری تحقیق 5
1-5 مدل عملیاتی تحقیق 7
1-6 اهداف تحقیق 7
1-7 فرضیه های تحقیق 8
1-8 تعریف متغیرهای تحقیق 8
1-9 قلمرو 9
- قلمرو زمانی 9
- قلمرو مکانی 10
- قلمرو موضوعی 10

فصل دوم 11
مرور منابع، ادبیات و پیشینه تحقیق 11
2-1 مقدمه 12
2-2 توصیف برخی مفاهیم 13
2-2-1 بیمه 13
2-2-2 بیمه جامع زندگی 13
2-2-3 فروش 13
2-2-4 تبلیغات 13
2-3 بازار 14
2-3-1 بازارهای خودکفا 15
2-3-2 بازارهای غیرمتمرکز 15
2-3-3 بازارهای متمرکز 16
2-4-1 بازارگرایی 17
2-4-2 بازار شناسی 17
2-4-3 بازارسازی 18
2-4-5 بازارگردی 19
2-4-6 بازارسنجی 19
2-4-7 بازارداری 20
2-4-8 بازارگرمی 21
2-4-9 بازارگردانی 21
2-4-10 بازاریابی 21
2-5 نقش اطلاعات بازاریابی 22
2-6 شبکه فرصت بازار یا محصول 23
2-6-1 راهبرد نفوذ در بازار 24
2-6-2 راهبرد توسعه بازار 24
2-6-3 راهبرد توسعه محصول 24
2-6-4 راهبرد متنوع (کالاهای جدید در بازارهای جدید) 25
2-6-5 مدیریت بازاریابی خدمات 25
2-7 آمیخته بازاریابی خدماتی 25
2-7-1 محصول (خدمت). 25
2-7-2 قیمت 26
2-7-3 توزیع یا مکان 27
2-7-4 ترفیع 28
2-8 چهار C 29
2-9 کانالهای اصلی توزیع 29
2-9-1 توزیع محصولات مصرفی 30
2-9-2 توزیع محصولات صنعتی 30
2-10 فروش 32
2-11 تاریخچه بیمه های بازرگانی 33
2-11-1 مقدمه 33
2-12 تاریخچه بیمه 33
2-13 تاریخچه بیمه در ایران 34
2-15 بیمه های بازرگانی 37
2-16 تاریخچه و توسعه بیمه های اشخاص 41
2-17 بیمه های عمر و زندگی 42
2-18 فایده عملی بیمه عمر 44
2-19 شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز 45
2-20 پیشینه تحقیق 46
2-20-1 مقدمه 46
2-21 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 46
2-22 تحقیقات انجام شده درداخل کشور 47

فصل سوم 50
روش اجرای تحقیق مواد و روشها 50
مقدمه 51
3-1 روش تحقیق 52
3-2 روش گردآوری اطلاعات 52
3-4 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 52
3-5 تحلیل عاملی تاییدی 58
3-6 شاخص برازندگی مناسب 59
- تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق 59
3-7 تحلیل عاملی تاییدی متغیرها 64
3-7 جامعه آماری و روش نمونه گيري 53
3-8 برآورد حجم نمونه 54
3-9 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 55
3-9-1 روایی 55
3-9-2 پایایی 55
3- 10 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 57